OKULUS PLUS

Logowanie
OKULUS PLUS
Górska 9
43-400 Bielsko Biała
mapka dojazdu
Jak otrzymać klucz rejestracyjny
Zobacz również Regulamin

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin stanowi ogólne warunki umów sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez OKULUS PLUS, Górska 9, 43-400 Bielsko Biała, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego NIP: 6 oraz numer telefonu kontaktowego (dalej „Sprzedający”) zawieranych przy wykorzystaniu serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem okulus.medivue.pl (dalej „SERWIS”).
 2. Składanie zamówień
  1. Możliwość składania zamówień w Serwisie mają wyłącznie klienci (pacjenci), którzy przed złożeniem zamówienia przeszli specjalistyczne badanie wzroku i dopasowanie soczewek kontaktowych oraz otrzymali klucz rejestracyjny, umożliwiający zalogowanie się w Serwisie (dalej „Klienci”).
  2. Zamówienia w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  3. Aktualne informacje o dostępnym asortymencie znajdują się na stronach Serwisu. Przyjmuje się jedynie zamówienia na komplety soczewek kontaktowych w oryginalnych opakowaniach producenta, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Serwisie. Nie prowadzi się sprzedaży soczewek kontaktowych na sztuki lub w ilościach innych niż wskazane na stronach Serwisu.
  4. Składając Zamówienie klient potwierdza, że rodzaj oraz parametry zamawianych soczewek kontaktowych są zgodne z wynikami specjalistycznych badań wzroku i dopasowania soczewek kontaktowych.
  5. Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
  6. Złożenie zamówienia następuje przez wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia i naciśnięcie przycisku „Zamawiam”. Opuszczenie strony internetowej przed naciśnięciem przycisku „Zamawiam” jest równoznaczne z rezygnacją ze złożenia zamówienia.
  7. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi wpłynięcie zamówienia Klienta na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Realizacja zamówienia nastąpi po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.
 3. Płatność
  1. Klient może dokonać płatności za towary zakupione w Serwisie przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego.
  2. Aby dokonać płatności przelewem należy przelać wyliczoną w Serwisie kwotę za zakupione towary na rachunek bankowy Sprzedającego nr 43109028350000000133118958. W tytule płatności należy podać numer zamówienia. Zamówienie zostanie skierowane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.
  3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie [7 dni] kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia przez Sprzedającego wpłynięcia zamówienia.
  4. Koszty dostawy obciążają Sprzedającego.
  5. Na żądanie klienta jest wystawiana faktura VAT.
 4. Realizacja zamówienia
  1. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni.
  2. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego towary o różnych terminach dostępności, których realizacja następuje w jednej przesyłce, czas realizacji zamówienia jest czasem realizacji dla najpóźniej dostępnego produktu.
  3. Czas transportu wynosi maksymalnie 7 dni roboczych, w tym terminie nie jest uwzględniony czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej.
 5. Odstąpienie od umowy
  1. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia zamówionego towaru bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient przesyła na adres Sprzedającego, OKULUS PLUS Górska 9, 43-400 Bielsko Biała lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  2. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru.
  4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów.
  5. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. Postępowanie reklamacyjne (odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi)
  1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych.
  2. Reklamacje dotyczące wad towarów lub uszkodzeń powstałych podczas transportu mogą być składane na piśmie na adres OKULUS PLUS Górska 9, 43-400 Bielsko Biała lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .
  3. Wskazane jest aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, numer zamówienia a także opis wady towaru oraz żądanie Klienta.
  4. Klient, który wykonuje swoje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres: OKULUS PLUS Górska 9, 43-400 Bielsko Biała.
  5. W przypadku reklamacji soczewek kontaktowych niezbędne jest ich zabezpieczenie przed wyschnięciem. W celu zabezpieczenia przed wyschnięciem soczewek należy włożyć je do pojemniczka przeznaczonego do ich przechowywania, zalać płynem pielęgnacyjnym oraz dokładnie zamknąć pojemniczek.
  6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, zaleca się spisanie razem z pracownikiem poczty lub firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia przesyłki, chociaż nie jest to niezbędne.
  7. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
  8. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji towary zostaną odesłane do Klienta.
  9. W przypadku wystąpienia braków w złożonej reklamacji, Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.
 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w razie sporu ze Sprzedającym od miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów.
  4. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów, Klient może złożyć skargę także za pośrednictwem platformy internetowej Komisji Europejskiej, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.
  5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony musza wyrazić zgodę na postępowanie.
 8. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
  1. Sprzedający informuje, że dane osobowe podane podczas rejestracji w Serwisie są przetwarzane w celu utworzenia i prowadzenie konta w ramach Serwisu oraz w celu realizacji zamówień Klienta, w tym w związku z realizacją przez Sprzedającego wymogów prawnych.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do utworzenie i prowadzenia konta w ramach Serwisu oraz realizacji zamówień Klienta, w tym realizacji przez Sprzedającego wymogów prawnych.
  3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedający.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientom przysługują określone prawa, w tym:
   1. prawo dostępu do danych osobowych dotyczących klienta
   2. prawo do sprostowania tych danych;
   3. prawo do usunięcia tych danych,
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych;
   5. prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679.
  5. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych Klientów zawartych jest w Polityce Prywatności.
 9. Usługi świadczone drogą elektroniczną
  1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).
  2. Sprzedający umożliwia Klientom składanie zamówień w ramach Serwisu oraz prowadzi konto Klienta w ramach Serwisu.
  3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą gdy Klient wyświetli stronę internetową Serwisu.
  4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana poprzez opuszczenie strony internetowej Serwisu.
  5. Warunkiem korzystania z aplikacji internetowej Serwisu jest posiadanie przez Klienta sprzętu komputerowego z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz aktywnego adresu e-mail.
  6. Zabronione jest dostarczanie przez Klientów za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
  7. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Serwisu może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Klientów, jako użytkowników Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.
  8. Klient może złożyć reklamację dotyczącą realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na piśmie na adres OKULUS PLUS Górska 9, 43-400 Bielsko Biała lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .
 10. Postanowienia końcowe
  1. Prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz.683 z późn. zm.).
  2. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla Klientów w Serwisie. Klient ma możliwość pobrania i zapisania niniejszego regulaminu w każdej chwili po zalogowaniu się do Serwisu.

Załącznik 1
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
Onyx Sp. z o.o.